از شنیدن صداهای بلند پرهیز کنید.

به زودی...

شنوایی یکی از حواس پنجگانه شماست. به سلامت آن توجه داشته باشید.

به زودی....